วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

การวางเป้าหมายและแผนชีวิต มหาวิทยาลัยชีวิต

ในภาคการศึกษานี้ (1/2554) ผมมีโอกาสได้เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้วิชา "การวางเป้าหมายและแผนชีวิต" โครงการฝึกอบรมสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เขาเรียกว่าอาจารย์พิเศษผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ก็มีโอกาสได้จัดการเรียนรู้อยู่สองศูนย์การเรียนรู้ครับ ก็มีที่ ศรช.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ศูนย์นี้อาจได้สอนชั่วครั้งชั่วคราว เพราะมีอาจารย์ประจำวิชานี้อยู่แล้ว) ส่วนอีกศูนย์หนึ่งคือ ศรช.แม่วาง อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับ สำหรับเทอมนี้ เดี๋ยวภายหลังจากที่จัดกระบวนการเรียนรู้ไปสักสองสามครั้งจะ มาแสดงให้ดูว่า ผลงานเป็นยังไงบ้าง
แต่ตอนนี้ขอตั้งเป้าหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในภาคเรียนนี้ไว้ดังนี้
1. นักศึกษาสามารถจัดการชีวิตตนเองได้อย่างมีเหตุผล วางเป้าหมายชีวิต และแปลงสู่แผนปฏิบัติประจำวันได้อย่างเข้าใจ
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ การจัดการชีวิตตนเอง ไปยังการทำงานในระดับต่าง ๆ ได้ อย่างมีหลักการ
3. นักศึกษาสามารถบูรณาการการเรียนรู้จากวิชาอื่น ๆ อันได้แก่ กระบวนทัศน์พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ในใจยังมีอีกสองวิชาที่ต้องมาบูรณาการคือ วิชาการจัดการตนเอง และวิชาคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวัน)
ต้องคอยติดตามดูว่าจะเล่าเรื่องการจัดการบวนการเรียนรู้แล้วจะเป็นยังไงต่อ
(พอดี Create ไว้นานแล้ว ลืมเผยแพร่)

ไม่มีความคิดเห็น: